Sobota, 04 Grudzień 2021 r. ,   Barbary, Bernarda

Geodezja

   3

Czym jest geodezja?

Geodezja jest nauką zajmującą się określaniem kształtu oraz wielkości Ziemi a także położenia poszczególnych punktów (obiektów) znajdujących się bądź planowanych na jej powierzchni.Stanowi praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu matematyki i geometrii do opisu naszej planety. Sama nazwa wywodzi się z języka greckiego i stanowi połączenie słów geo – Ziemia oraz daiso oznaczające będę dzielił.

W Polsce geodezję zaliczamy zarazem do nauk technicznych, jak i do nauk o Ziemi, jako integralną część kartografii, będącej działem geografii. Dzielimy ją na geodezję wyższą oraz geodezję niższą. Ta pierwsza zajmuje się pomiarami uwzględniającymi kulistość Ziemi (mierzone obszary ponad 750 km² ). Geodezja niższa nie uwzględnia natomiast kulistości naszej planety. Prace w jej ramach prowadzone są na obszarach o promieniu do 15,6 km. Taki podział to wyjątek, gdyż w większości krajów za geodezję uważa się tylko tę określaną u nas jako wyższą, zaś pomiary na małych obszarach określa się mianem miernictwa.

Oczywiście podział geodezji na wyższą i niższą nie jest jedynym. Współistnieje z nim równolegle bądź też integralnie podział na takie działy, jak topografia i kartografia, geodezja gospodarcza, geodezja astronomiczna i geodezja satelitarna, fotogrametria i teledetekcja, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna.  

Czym zajmuje się geodeta?

Prace prowadzone na szczeblu geodezji wyższej mają ogromne znaczenie, lecz bardziej w skali makro. W codziennym życiu stykamy się natomiast najczęściej z działaniami w obrębie geodezji niższej, czyli miernictwa. Każdy z nas nie raz obserwował prace z użyciem niwelatora czy teodolitu, pracowników ustawiających w odpowiednich punktach łaty miernicze czy tyczki z ekranami odbijającymi promień lasera, rozciągające taśmy miernicze czy też robiące domiary tzw, ruletkami. Wszystkim tym kierowała osoba znana nam jako geodeta. Kim właściwie jest i jakie zadania wypełnia ten specjalista?

Mówiąc ogólnie, geodeta zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych pomiarów terenowych oraz map. Sporządza też dokumenty pisemne o charakterze prawnym. Bez jego pracy nie może się obejść żadna budowa, niezależnie czy to budowa domu, drogi czy linii kolejowej. Budowa sieci ciepłowniczej czy magistrali gazowej także wymaga udziału geodety. Pomiary wykonywane przez geodetę nieodzowne są także w kopalniach, zarówno tych podziemnych, jak i odkrywkowych. 

Geodeta wykonuje pomiary i dokumentację przy scalaniu gruntów rolnych czy leśnych czy też prowadzeniu regulacji rzek. Zajmuje się także inwentaryzacją sieci urządzeń infrastrukturalnych, uczestniczy w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Przykładów można by wymienić jeszcze wiele. Krótko mówiąc, jest wszędzie tam, gdzie nasze działania dotyczą terenu i znajdujących się czy też planowanych na nim obiektów, gdzie sytuacja wymaga szczegółowych profesjonalnych pomiarów.

Jak zostać geodetą?

By zostać geodetą należy ukończyć specjalistyczne studia (geodezja bądź kartografia), lub szkołę średnią (technikum) o profilu geodezyjnym. Jednak sam dyplom nie czyni z absolwenta pełnoprawnego geodety. Musi on jeszcze odbyć praktykę zawodową w firmie geodezyjnej. W przypadku absolwentów szkół wyższych trzyletnią, dla absolwentów szkół średnich sześcioletnią. Po zakończeniu praktyki przyszły geodeta składa wniosek do Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Po zaaprobowaniu wniosku aplikant przystępuje przed Komisją do egzaminu zawodowego składającego się z części ustnej i pisemnej. Jego pozytywne zaliczenie daje dopiero pełne prawo do wykonywania zawodu.


Co to jest baza GESUT?

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. Każdy student geodezji i kartografii czy budownictwa spotkał na swojej drodze taką nazwę. Co ona dokładnie oznacza? Czasem nawet trudno wyobrazić sobie ile różnych urządzeń technicznych znajduje się pod ziemią. Rury, kable i inne przewody kładzione są na różnych głębokościach i w odpowiednich od siebie odległościach regulowanymi przez przepisy prawa. GESUT to zbiór informacji o urządzeniach technicznych, przewodach zawartych w głównej krajowej bazie danych. Geodeta często ma za zadanie pomierzyć istniejące już przewody podziemne, naziemne oraz nadziemne. Czasem musi wytyczyć projektowane przewody a czasem odnaleźć przy pomocy specjalnej aparatury już istniejące od dawna a nie zinwentaryzowane Nie zawsze jest to łatwe zadanie. W skład bazy danych GESUT wchodzą między innymi przewody elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, a nawet paliwowe. znajdujące się pod ziemią. Geodeta często musi odkopać taki przewód by prawidłowo go pomierzyć. Innymi elementami wchodzącymi w skład bazy danych GESUT są wszelkie naziemne elementy uzbrojenia terenu, czyli np. studzienki kanalizacyjne czy telekomunikacyjne, szafki gazowe i elektroenergetyczne, słupy. Nadziemnymi elementami są głównie linie napięcia elektroenergetycznego niskiego, średniego, wysokiego i bardzo wysokiego, a także linie telekomunikacyjne.


Firma FotoSol to certyfikowany instalator odnawialnych źródeł energii, fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo działa na terenie całego kraju....
Firma Bipal specjalizuje się w realizacji projektów związanych z automatyką przemysłową. Przedsiębiorstwo realizuje zamówienia dla...
IT Excellence dostarcza sprawdzone rozwiązania dla firm, wspierające ich rozwój i ułatwiające zarządzanie. Specjaliści w zakresie wdrażania...